Se hvilke temaer deltakerne på Åpen arena 2015 utforsker og jobber med å finne next practise på.

Er du deltaker? Finn ditt tema, diskuter og jobb samen på gruppas egen side.

Grupper

1C: Helhetlig oppfølging av innvandrere og flyktninger med helseutfordringer

Commons Groups: Group contributor count and topics

Problemstilling: Hvordan sikre likeverdige og helhetlige tjenester i samarbeid mellom flyktningetjenesten, helsetjenesten og NAV?

Siste bidragsytere

1E Forskningsbasert effekt-evaluering innen fagområdet arbeid og helse

Commons Groups: Group contributor count and topics

Problemstilling: Hvordan kan prosjekter på arbeid- og helse feltet innrettes for å legge til rette for forskning og evaluering av effekt av intervensjoner/tiltak?

Initiativtaker Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har startet, og vil igangsette flere større prosjekter på fagfeltet i tiden fremover.

Siste bidragsytere

4A. Faglig utvikling gjennom bruksorientert programteori

Commons Groups: Group contributor count and topics

Initiativtaker: Forsker Ulrik Gensby, Monica Eftedal, Astrid Kvaal NK ARR - sammen med representanter fra program gruppene ved AiR klinikk og ARR poliklinikk. 

Utfordring/problemstilling:

Hvorfor prioriterer vi som vi gjør – og hva er det som bidrar til at program tilbudet oppnår de ønskede resultater på kort og på lang sikt?

1D. "Økt yrkesdeltagelse – fra skole til arbeid". "Implementering av regionale planer".

Commons Groups: Group contributor count and topics

Navn/Tittel på gruppen (gjerne kort og stikkordsmessig)

"Økt yrkesdeltagelse – fra skole til arbeid - Implementering av regionale planer"

Kort beskrivelse av hva dere tenker jobber med på arenaen: (bare noen få setninger)

Siste bidragsytere

2A. Brukermedvirkning. Opplæringsopplegget for brukerrepresentantene.

Commons Groups: Group contributor count and topics

Fasilitator: Kristin Skåre

Navn/Tittel på gruppen: Nytt opplegg for opplæring av brukerrepresentanter i NAV – ufordringer og muligheter, og hvordan trekke på kunnskap og erfaringer fra Helsesektoren

Utfordring/problemstilling: Vi  er en arbeidsgruppe nedsatt av Nav som skal utarbeide et nytt opplegg for opplæring av brukerrepresentanter på systemnivå i NAV. 

Siste bidragsytere

2B. Samhandling i brukermedvirkning.

Commons Groups: Group contributor count and topics

Initiativtaker: Ola Vea Gustavsen , brukerutvalg Rehabiliteringssenteret AiR

Problemstilling: Brukeren som likeverdig part i arbeidet med å få mennesker med nedsatt funksjonsevne, tilbake i jobb. Hvordan gjør vi det?

Siste bidragsytere

4B. Nettverksprosjektet Kognitiv fungering

Commons Groups: Group contributor count and topics

4B. Nettverksprosjekt Kognitiv fungering 

Initiativtaker: Forsker Thomas Johansen, AiR sammen med Catosenteret, Hauglandsenteret og Valnesfjord Helsesportssenter

Navn/Tittel på gruppen: Kognitiv fungering innen arbeidsrettet rehabilitering

Utfordring/problemstilling:

4F. "Hvordan bidra til at tidlig oppfølging blir mer effektivt i forhold til å få arbeidstakere som er i risiko for langvarig fravær og uføretrygd tilbake i arbeid?" (Gruppe 16 fra Åpen arena 2014

Commons Groups: Group contributor count and topics

Utfordring/problemstilling:

"Hvordan bidra til at tidlig oppfølging blir mer effektivt i forhold til å få arbeidstakere som er i risiko for langvarig fravær og uføretrygd tilbake i arbeid?"

Kort beskrivelse av hva dere tenker jobber med på arenaen: (bare noen få setninger)

Siste bidragsytere

4G. «Overganger - en felles faglig forankring i språk og metode mellom tiltak med arbeid som mål» (Gruppe 2 fra Åpen arena 2014)

Commons Groups: Group contributor count and topics

Problemstilling:

Hvordan kan vi skape felles faglige kriterier/begrep i arbeidet med overganger mellom tiltak med arbeid som mål?

Beskrivelse:

Utfordringsgruppe 4G

4H. Hvordan inkludere arbeid som mål i tjenester for personer med lettere/moderate psykiske lidelser/rus?

Commons Groups: Group contributor count and topics

Av alt sykefravær i Norge skyldes 20% psykiske helseproblemer. Psykiske helseproblemer er i ferd med å bli den aller største årsaken til at personer varig faller ut av arbeidslivet. Det er slått klart fast av myndighetene at arbeid som mål skal styrkes i tiltak og oppfølging av personer med psykiske lidelser. OECD peker i sin rapport fra 2013 på at det kreves bedre samhandling mellom helse og omsorg, arbeid og velferd og utdanningsinstitusjonene. For å snu utviklingen må bedre oppfølging og tiltak skapes sammen.

Deltaker i gruppen:

Siste bidragsytere