Problemstilling: Hvordan sikre likeverdige og helhetlige tjenester i samarbeid mellom flyktningetjenesten, helsetjenesten og NAV?

Innvandrere i Norge utgjør 14,1 % av befolkningen (jfr. NAKMI). Blant denne gruppen er det store forskjeller når det gjelder hvilken grad de har nytte av samfunnstjenestene. Økt sosial ulikhet og en større andel innvandrere med helseproblemer er et økende samfunnsproblem. Dette krever at vi må samarbeide bedre på tvers av sektorer og mellom ulike aktører. Lanseringen av Nasjonal strategi for innvandrerhelse har satt deler av denne problematikken på dagsordenen. Strategien fremhever behovet for et helhetlig perspektiv. For å nå målene om likeverdige tjenester må aktørene komme sammen. Vi må finne felles løsninger for å sikre at alle får nytte av tiltakene vi allerede har.

Nasjonal strategi for innvandrerhelse

NAKMI – nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse

Deltakere på gruppen

Eli-AnneTuntland, Rådgiver, NAV Intro

Benedicte Hollen, Seniorrådgiver, Arbeids-og velferdsdirektoratet 

Christian Bergh, Daglig Leder, AS3 Employment Norge

Bernadette Kumar , NAKMI

Helle Karine Bakkeland, Resepsjonssjef, PS:hotell

Randi KvisselHaugenHotellsjefPS:hotell

May Cecilie Lossius Seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Files: 

like0

Kommentarer

Tips til videre arbeid

Ola Vea Gustavsens bilde

Kontakte Stig Sætre i FFKF ( http://www.ffkf.no/) om videre arbeid 
...med tanke på neste års arena.....

like0
No questions have been added to this group.
Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.
No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

tir, 1/20/2015 - 2:25pm

Bidragsytere i gruppa

Organisatorer