Initiativtaker: Ola Vea Gustavsen , brukerutvalg Rehabiliteringssenteret AiR

Problemstilling: Brukeren som likeverdig part i arbeidet med å få mennesker med nedsatt funksjonsevne, tilbake i jobb. Hvordan gjør vi det?

Beskrivelse: Å handle sammen er utfordrende!
Å «handle sammen» som en gruppe trenger planlegging og et grundig arbeid med å avklare roller. Hvordan kan brukerperspektivet får en mere sentral rolle i fremtidig planlegging, gjennomføring og evaluering av tjenestetilbudet for de som får dette behovet i fanget! Får å få mennesker med nedsatt funksjonsevne tilbake til jobb, har mange systemers innsats feilet.

Riksrevisjonens undersøkelse av Navs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne ble det funnet at:

• Målet om å få flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid er ikke nådd
• Det tar lang tid å avklare personer med nedsatt arbeidsevne
• Det er rettet for liten oppmerksomhet mot brukernes muligheter for arbeid
• Det er svak styring av kvaliteten i oppfølgingsarbeidet ved NAV-kontorene

De beste løsninger skjer i krysningspunktet - fagkompetanse og erfaringskompetanse. 

Til denne utfordringsgruppen søker vi spesielt tjenesteytere, saksbehandlere i Nav, brukerrepresentanter, myndigheter både sentralt og lokalt (f.eks Nav-leder i kommunen).

Arenaer
Det finnes mange arenaer å samhandle på.
- På spesialisthelsetjenestenivå og som et resultat av samhandlingsreformen
- På kommunalt nivå for eksempel i rådsarbeidet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- På kommunalt nivå i kommunale NAV-kontor
- På fylkeskommunalt nivå i rådsarbeidet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- I samhandlingsreformens arbeids og styringsgrupper interkommunalt (pågående prosess)
- Prosjektrelaterte grupper innen flere innsatsområder for tjenesteyting

Fra FAFO-rapport: Brukermedvirkning i NAV- hvor er vi nå?
Hva er et brukerutvalg og hvordan jobber de?
Er utvalget forankret i ledelsen, og på hvilken måte?
Viser referater til oppnådde resultater?
Sammenligne brukerperspektivet mellom NAV og spesialisthelsetjenesten for å identifisere forskjellene. Hva kan vi lære av dette?

 

Antagelser:
Organisering og møtekultur – likheter og forskjeller?
Sakstilfang og administrasjon- hvordan er prosessene?
Mandat og påvirkningskraft – ord med eller uten handlingskraft?
Økonomi og forutsigbarhet – spiller møte og kjøregodtgjørelse inn? I tilfelle hvordan?


Andre rapporter:
Evaluering av FFOs brukermedvirkningsarbeid i NAV


Videre arbeid:
Hvis vi får mange deltakere fra NAV brukerutvalg, hva er utfordringen?
1 Informasjon og forventningavklaring – hva og hvordan virker ÅA?
2 Forberedelsearbeid for deltakere- forberedelse og spontanitet
3 Nettverksbygging og kompetansedeling – hvem kan gi meg påfyll videre?
4 Forpliktende samarbeidsarenaer for å sikre fag/kompetanse og egenutvikling?
5….enda mer? Utfordringer etter arenaen?
6 Bygge kunnskap i et vakuum eller sammen med andre?

 

Andre ressurser til arbeidet:
http://www.helse-sorost.no/pasient_/brukermedvirkning_/Documents/Styrevedtatt%20mandat%20sak%20040-2013%20-%2023.05.2013.pdf

http://ndla.no/nb/node/12565?fag=2600

http://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring/brukermedvirkning/lover-og-forskrifter

Files: 

like0

Kommentarer

Rapport for utfordringsgruppene

Ola Vea Gustavsens bilde

Rapport for utfordringsgruppene
Gruppenr og navn:
Gruppe 2B-1 Samhandling i brukermedvirkning

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Karina Berg                      Fasilitator
Aud Emilie Evensen.        Gruppemedlem
Hilfrid V Brataas.              Gruppemedlem
Håvard Haakonsen.         Gruppemedlem
Jan Ivar Ekberg.               Gruppemedlem
Ellen Bergerud.                 Gruppemedlem
Ola Vea Gustavsen           Gruppemedlem/fasilitator og initiativtaker

Beskriv problemet: 
Brukeren som likeverdig part i arbeidet med å få mennesker med nedsatt funksjonsevne tilbake i jobb. Hvordan gjør vi det?

Resultat (fra gruppas arbeid): 
Opplæring av brukere i utvalg for å oppnå reell brukermedvirkning. 

Gruppa vil anbefale at brukere blir involvert i arbeidet opp mot arbeidsgiverorganisasjoner for å bidra til i arbeidet med å sysselsette mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

For å muliggjøre et fremtidig endringsarbeid, anbefaler gruppa at forskrift om arbeidsretta tiltak endres. Da kan en gi mulighet for mere treffsikre tiltak.

Involvere brukerkompetanse i tiltaksplanleggingen.

"place and train" mer enn "train and place." Fordi en reell jobbsituasjon motiverer mer enn å trene på noe som kanskje kommer over tid. Legge tilrette for mestring og ansvarliggjøre deltakere til å kunne påvirke sin egen fremtid. Da blir og eierskap til egen livssituasjon merkbar. 

Ta i bruk mentorer, enten i virksomheten eller eksternt som bidrar med å koordinere og motivere for at deltaker kan stå i jobb over tid. 

Konkretisering av resultatet
Vi ønsker at brukermedvirkning blir tatt med i planlegging av tjenestene. Jfr NAV lovens paragraf 6.

Videre arbeid med utfordringen (neste skritt):

Ferdigstille rapport.
Presentere resultat i tråd med invitasjonen fra Bjørn Guldvog og Joakim Lystad. 
Hvis ønskelig  er vi i gruppa positive til videre utviklingsarbeid.

Ønsket bruk av nettplassen arena.arbeidoghelse.no 
jatakk.

 

like0

Til de to gruppene på 2B

Toril Dales bilde

Takk for kjempe innsats på arenaen. Håper arbeidet fortsetter og at vi allerede kan starte arbeidet med å få på plass nye utfordringsgrupper om brukermedvirkninging til Åpen arena, 20. og 21. januar, 2016.. Kom gjerne også med innspill til parallellsesjon på temaet.

like0

Rapport for utfordringsgruppe 2-b , 2

Rapport for utfordringsgruppene

Gruppenr og navn:Gruppe 2-b 2

Problemstilling: Brukeren som likeverdig part i arbeidet med å få mennesker med nedsatt funksjonsevne, tilbake i jobb. Hvordan gjør vi det?

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Tove Linnea Brandvik. Politisk rådgiver Uloba SA Fasilitator

Mats Bediksen. Vernepleier. Gruppemedlem

Lise Connoly Leder brukerutvalg NAV Sør Trøndelag Gruppemedlem

Sofie Andersen Prosjektleder Unge Funksjonshemmede Gruppemedlem

Ragnhild Røen ergoterapeut. Namdal rehabilitering. Gruppemedlem

Rapport for utfordringsgruppe 2-b , 2

Rapport for utfordringsgruppene

Gruppenr og navn:Gruppe 2-b 2

Problemstilling: Brukeren som likeverdig part i arbeidet med å få mennesker med nedsatt funksjonsevne, tilbake i jobb. Hvordan gjør vi det?

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Tove Linnea Brandvik. Politisk rådgiver Uloba SA Fasilitator

Mats Bediksen. Vernepleier. Gruppemedlem

Lise Connoly Leder brukerutvalg NAV Sør Trøndelag Gruppemedlem

Sofie Andersen Prosjektleder Unge Funksjonshemmede Gruppemedlem

Ragnhild Røen ergoterapeut. Namdal rehabilitering. Gruppemedlem

No questions have been added to this group.
Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.
No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

fre, 1/16/2015 - 4:21pm

Bidragsytere i gruppa

Bidragsytere

Organisatorer