Rapport for utfordringsgruppe 2-b , 2

Rapport for utfordringsgruppene

Gruppenr og navn:Gruppe 2-b 2

Problemstilling: Brukeren som likeverdig part i arbeidet med å få mennesker med nedsatt funksjonsevne, tilbake i jobb. Hvordan gjør vi det?

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Tove Linnea Brandvik. Politisk rådgiver Uloba SA Fasilitator

Mats Bediksen. Vernepleier. Gruppemedlem

Lise Connoly Leder brukerutvalg NAV Sør Trøndelag Gruppemedlem

Sofie Andersen Prosjektleder Unge Funksjonshemmede Gruppemedlem

Ragnhild Røen ergoterapeut. Namdal rehabilitering. Gruppemedlem

Karine Hammerstad Aas Veileder. NAV Svelvik Gruppemedlem

Beskriv problemet: Det er for mange med nedsatt funksjonsevne, som ikke er i ordinært arbeid. Dette er negativt for den enkelte og for samfunnet som helhet. Norge ligger i denne sammenhengen middels i forhold til de land vi kan sammenligne oss med når det gjelder yrkesdeltagelse, mens vi for andre grupper ligger svært høyt eller helt på topp når vi sammenligner andelen i arbeid i befolkningen.

• Målet om å få flere med nedsatt arbeidsevne i arbeid er ikke nådd Det tar lang tid å avklare personer med nedsatt arbeidsevne Dette er en kompleks problemstilling, med mange aktører involvert. Funksjonshemmede som gruppebetegnelse skal dekke en svært hetrogen gruppe og vil derfor kunne være krevende å benytte som indikator for tiltak. Utfordringene for de som aldri har stått i jobb i motsetning til de som må forlate jobben på grunn av en funksjonsnedsettelse kan kreve ulik tilnærming.

Resultat (fra gruppas arbeid): Vi mener det er svært viktig for å kunne oppnå gode og hensiktsmessige resultater at det er dialog og kontakt mellom den som har et behov for bistand og den som har ansvar for å gi denne enten i form av tiltak, tjenester eller ytelser. Dette gjelder på individnivå og på systemnivå.

Dialog på tvers av; fag, ansvarsområde, aktører. Identifikasjon av de ulike aktørene i og rundt problemstillingen for å sikre at at alle relevante aktører blir tatt med i problemløsningen.

Åpen arena er et godt eksempel på relevante møteplasser som det bør benyttes mer av. Prosess og dialog sammen med alle de andre aktørene rundt en oppgave som skal utføres er avgjørende for å avdekke mulige hindringer og skape forståelse for mulige løsninger. Det gruppen likevel vil understreke er behovet for at alle parter blir deltagere i dette og påpeker at arbeidsgiversiden må inkluderes i prosessen for å kunne oppnå et ønsket resultat.

Kompetanseheving

Kompetansehevende tiltak: Gruppen legger vekt på at flere med nedsatt funksjonsevne ville hatt mulighet til å være i ordinær jobb hvis de ulike aktørene hadde hatt bedre kunnskap om de muligheten som finnes. Det bør derfor legges vekt på at NAV øker sin kompetanse på saksbehandler nivå/ første linje tjenesten for å sikre at de verktøy, tiltak og muligheter vi som samfunn har blir benyttet. Ansvarsområde NAV - økt bruk av utdanning, jobb match, saksbehandlerkompetanse.

Politisk nivå bør legge tilrette for økt mynighet til saksbehandlere, slik at de som kjenner den aktuelle problemstillinger i større grad kan fleksibelt benytte de verktøy som samfunnet stiller tilrådighet. Vi mener at et segregert samfunn bidrar til å opprettholde stereotyper og holdninger til funksjonshemmede.

 

Eget selvbilde og andres oppfatning av funksjonshemmede skaper barrierer for deltagelse. Inkludering av funksjonshemmede må sikres i hele samfunnet. For å oppnå dette må vi starte med økt integrering i barnehage og grunnskole/ videregående skole. Segregrete tiltak i barnehage, skole og fritid bidrar til å opprettholde barrierer i samfunnet generelt. Økt forståelse for gjennsidige krav både på individ, system nivå og i arbeidssituasjonen vil kunne styrke mulighetene for å bedre lykkes med å sikre at riktig og bedre bruk av ressurser. NAV opplever at det kan være vanskelig å finne arbeidsplasser som kan tilpasses den enkeltes behov. NAV melder om en situasjon hvor det gjennomsnittlig tar lang tid å avklare behovene og få tiltakene som er relevante for den enkelte person. Ventetiden mellom aktuelle tiltak og mulighetene for å finne relevante jobber bidrar til at ressursbruken ikke blir effektiv for det enkelte individ. Dette virker demotiverende på Individet og på systemet.

Bedre informasjon

Samfunnet har i dag med ulike aktører og system mange som jobber med å sikre at funksjonshemmede i større grad blir inkludert i alle samfunnets arenaer. Utfordringen er at man ikke har fått systemene til å samhandle tilstrekkelig til at dette blir en realitet. Det er derfor behov for bedre informasjon hvor betydningen av et reelt inkluderende samfunn og de ulike systemers bidrag og ansvar for å realisere dette målet blir synliggjort.

Kompetanse om funksjonshemmede og arbeid bør inkluderes i undervisningen av de sektorer som yter tjenester til funksjonshemmede. Vi legger særlig vekt på pedagogisk utdanning, helse og sosialfaglig utdanning. NAV må få et særskilt ansvar for å informere bedre ovenfor arbeidsgivere om de muligheter og tiltak som eksisterer. De må også øke det holdningsskapende arbeidet de i dag gjør ovenfor arbeidsgivere.

Konkretisering av resultatet

Arena for samhandling mellom alle aktører.

Åpen arena bør aktivt invitere med arbeidsgivere. Dette for å sikre at alle aktører som er relevante i prosessen sammhandler når de skal løse problemer i skjæringsfeltet arbeid og helse. Gruppen videreføres neste arena med arbeidsgiversiden representert for ønsker at alle aktører deltar i utformingen av aktuelle tiltak.

Gruppen innleder med å påpeke at dette er en utfordring som involverer mange ulike aktører på ulike nivå. Vi sender derfor anbefalinger til noen av de ulike aktørene som vi mener er relevante aktører for å løse problemstillingen.

Utdanningsdirektoratet ;

Bidra til økt inkludering av funksjonshemmede i barnehage og grunnskole.

Økt kompetanse om inkludering i det pedagogiske utdanningssystemet.

Økt kompetanse om inkludering i karriererveiledning

Arbeidslivskompetande i helse og sosialfaglig utdanning.

NAV

økt tilgang på spesialisert kompetanse i førstelinje tjenesten

Kompetansehevende tiltak i NAV internt

Kvalitetssikring av tiltaksplasser

Raskere avklaring

God informasjon ut til samfunnsaktører.

Helsedirektoratet

øke kompetansen og utnyttelsen av tverrfaglig Sammarbeid innen helse og omsorgssektoren.

Styrke koordinatoren og sikre at Individuell Plan (IP) blir tatt i bruk etter intensjonen.

Bruker organisasjonene

motivere organisasjonene og medlemmene til å møte arbeidslivet. Ved kompetansehevende tiltak ovenfor medlemmer.

Styrke kompetansen om Brukermedvirkning på ulike nivå.

Sikre god opplæring av brukerrepesentanter og bidra til rolleavklaring.

Forsette arbeidet med Politisk Påvirkning.

Politisk

lage et mer fleksibelt lovverk som gir saksbehandlere større myndighet til å benytte relevante tiltak.

Funksjonelt IKT system for å frigjøre saksbehandlere til mer aktiv oppfølging ovenfor den enkelte.

Mer bruk av tiltak i ordinært arbeidsliv

Videre arbeid med utfordringen (neste skritt): Gruppen anbefaler at utfordringen videreføres til neste arena da med særskilt invitasjon av arbeidsgivere eller arbeidsgiver organisasjoner for å sikre at alle aktører er med i dialogen for å løse utfordringen.

Ønsket bruk av nettplassen arena.arbeidoghelse.no

Kommentarer fra gruppa: Gruppen savnet representanter for arbeidsgiversiden. Det var tilgang på alle de andre indentifiserte aktørene som er delaktige for å øke yrkesdeltagelsen for funksjonshemmede, med inntak av de som faktisk skal ansette. Gruppen anbefaler derfor at arbeidet videreføres på neste arena med spesielt invitasjon til arbeidsgiversiden.

like0