Nielsen K, Randall, R (2013) Opening the black box: Presenting a model for evaluating

I denne artikkelen presenterer Nielsen & Randall (2013) ein evidens-basert modell for å evaluere tiltak og forbetringsprosessar som blir iverksett innanfor ein (arbeids-) organisasjon. Forfattarane kategoriserar faktorane som påverkar slike prosessar i 3 tema: 1) Intervensjonsdesign og implementering 2) Intervensjonskontekst og 3) Deltakarane sine mentale modellar. Dei presenterer ei sjekkliste med konkrete spørsmål til kvart tema, som kan vere til nytte under planlegging, gjennomføring og evaluering av interne fagutviklingsprosjekt.

Artikkelen kan fritt lastast ned frå :

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1359432X.2012.690556#.VK0d2mB0yM8

like1