Av alt sykefravær i Norge skyldes 20% psykiske helseproblemer. Psykiske helseproblemer er i ferd med å bli den aller største årsaken til at personer varig faller ut av arbeidslivet. Det er slått klart fast av myndighetene at arbeid som mål skal styrkes i tiltak og oppfølging av personer med psykiske lidelser. OECD peker i sin rapport fra 2013 på at det kreves bedre samhandling mellom helse og omsorg, arbeid og velferd og utdanningsinstitusjonene. For å snu utviklingen må bedre oppfølging og tiltak skapes sammen.

Deltaker i gruppen:

Sivert Follesø, Etisk rådgiver, Sørlandets sykehus, Avd.for psykisk helse og rus

Kjerstin Fjeldstad, Seniorrådgiver, NAV Vestfold 

Elin Korsveien, Tverrfaglig teamleder, Sørlandets rehabiliteringssenter  

Stig Nygård, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Ranveig Nielsen, Enhetsleder Helse og Arbeidsliv

MortenTvedt, Psykologspesialist Betania Malvik

Jonas Danielsen, Fysioterapeut/Fagkoordinator, Hysnes Helsefort

Files: 

like0
No questions have been added to this group.
Ingen wiki-er er lagt til i denne gruppa.
No polls have been added to this group.

Siste aktivitet i denne gruppa

tir, 1/20/2015 - 2:23pm

Bidragsytere i gruppa

Organisatorer

Bidragsytere