Gruppe 1: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

Gruppenr:

1

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Samhandling med NAV og andre sentrale aktører om vurdering av funksjons- og arbeidsevne basert på ICF og personlige faktorer

Deltakere og aktørroller i gruppa:

 • Thomas Johansen, forsker, AiR - Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering
 • Bjørg Inger Flatland, arbeidskonsulent, AiR - Klinikk
 • Ása Dóra Konráðsdóttir, direktør, Virk, Island
 • Sissel Heier Husstøyl, teamleder/veileder, NAV Telemark
 • Hilde Rinden, teamleder/veileder, NAV Telemark
 • Søren Brage, forsker, Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Borghild Midttun, samhandlingskoordinator, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter
 • Sven Conradi, seksjonsoverlege, Sunnaas sykehus

Beskriv problemet:

Behov for felles språk for samhandlende aktører innen arbeidsrettet rehabilitering/rehabilitering basert på ICF, som inkluderer personlige faktorer. Et felles språk danner grunnlaget for felles kartleggingsverktøy og felles mal for oppfølging av brukere/pasienter der institusjoner som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering er med på et tidligere tidspunkt i sykefraværsoppfølgingen. Det er derfor behov for systematiske funksjonsvurderinger og kartleggingsverktøy for å vurdere funksjons- og arbeidsevne i prosessen for å komme tilbake i arbeid. Dette krever en strukturert samhandling mellom aktører som har arbeid som mål (Bruker/pasient, NAV, fastlege, arbeidsgiver, ARR-institusjoner, andre interessenter). 

Resultat (fra gruppas arbeid):

- Følgende vedlegg er nyttige ved innsøking: Individuell plan (IP), oppfølgingsplan fra arbeidsgiver, NAVs arbeidsevnevurdering/aktivitetsplan.

- Felles ICF-basert mal/rapport for sluttrapport til fastlege/NAV

- Jobbe videre med å utvikle og implementere felles skjemaer ved ankomst og avreise i nettverket av institusjoner som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering. 

- Utarbeiding av elektronisk løsning for innsøkere til arbeidsrettet rehabilitering med ICF som utgangspunkt. Samarbeid med Helsenett for å utarbeide elektronisk innsøkingsskjema. 

Konkretisering av resultatet

 • Telefon- eller videomøte før opphold og ved avreise (ved sammensatte problemstillinger) slik at mål med oppholdet og veien videre etter oppholdet avklares med bruker/pasient, fastlege, NAV, arbeidsgiver. Lokal forankring!

 • Implementering av felles språk/skjema/elektronisk innsøking

 • Sette inn tiltak basert på ICF

 • Involvere legeforeningen, NAV, ARR-nettverket, brukerrepresentanter

 • Skape felles verdier for alle aktører som har arbeid som mål

 • Få kommune og NAV til å støtte oppunder bruken av Individuell Plan (IP er tross alt en rettighet bruker/pasient har)

Videre arbeid med utfordringen (neste skritt):

- Utarbeide et felles språk gjennom felles skjemaer ved institusjoner som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

- Etablere en referansegruppe (bruke Fagrådet for Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering)

- Gjøre NAV og fastleger kjent med ICF (E-læring)

- Fokusere på mentale, sosiale, fysiske og kognitive funksjoner basert på ICF

- Re-vurdering av arbeidsevne etter rehabilitering/arbeidsutprøving av en uavhengig og kompetent aktør der det er hensiktsmessig

- Kvalitetssikring ved å utarbeide elektronisk løsning for innsøkere (langsiktig mål)

Kommentarer fra gruppa:

- Vi bør ta i bruk individuell plan, et verktøy som er lite brukt 

- Vi bør øke kompetansen og hverandres kompetanse slik at rollene til aktører som har arbeid som mål blir tydeligere samt bedrer forståelsen av hverandres synspunkter/fagkompetanse

- Brukere/pasienter blir "kasteball" i et system som fører til dårlig utnyttelse av ressurser

- Aktører som samhandler om arbeid som mål bør bruke kartleggingsverktøy som passer bruker/pasient

- Fokusere mer på ressurser og personlige faktorer (mye litteratur som belyser dette)

- Viktig med familierperspektivet og fokuset på utdanning

- Hvordan tilrettelegge for arbeidsrettet rehabilitering for unge jenter

- NAV kan gi "aktivitetspenger" for unge mennesker - ikke uføretrygd

- NAV ønsker gode funksjonsvurderinger fra spesialisthelsetjenesten

- Fastleger og NAV bør kunne ta i bruk "enkle" kartleggingsverktøy for funksjons- og arbeidsevne (basert på ICF)

- Evner bruker/pasient å ta i mot/forstå/sette inn i en sammenheg all informasjon i en sykefraværsoppfølging (e.g., ved hukommelse og oppmerksomhetsproblemer)

- Mer fokus på betydningen av miljøfaktorer både på arbeidsplassen og i hjemmet

- Øke kompetansen på kognitive terapi (e.g., ta i bruk eksponeringsterapi der det er hensiktsmessig)

Type innhold: 

like0