Gruppe 3: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 3

 

Tittel: Samhandling mellom NAV og Helse for å få flere (unge)  med nedsatt funksjonsevne i arbeid 

 

Deltakere og aktørroller i gruppa: Se gruppesammensetning. 

 

Beskriv problemet: Manglende samhandling mellom nav og helse opp mot arbeidslivet. Mangler den røde tråden i oppfølgingen fra de ulike enhetene, for å få de med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid.

Mål: Ønsker å finne mulighet for å jobbe sammen og samtidig, slik at individ og arbeidsgiver får en helhetlig og koordinert oppfølging/bistand.

 

 

Resultat (fra gruppas arbeid): 

- Etablere et prøveprosjekt med en helseaktør, NAV-veileder, Arbeidslivssenter, Arbeidsgiver og en lokal koordinerende enhet hvor man jobber sammen for å hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne (fysisk og psykisk helse) inn i arbeidslivet

- Forståelse av alle virkemidlene som de ulike enhetene har å spille på

- Bruke individuell plan (og Tilretteleggingsgaranti) som et verktøy for å sikre koordinerte tjenester

- Fokus på samlet bistand med person og dens arbeidsgiver i sentrum. Ser fordel av en jobbcoach ansatt i bedrift for å drive oppfølgingen i bedrift. I små bedrifter vil en ekstern jobbcoach fra NAV være mer hensiktsmessig.

Se forøvrig plakat med modell for samhandling.

 

Konkretisering av resultatet

  • Type resultat: Er det en ny arbeidsprosess, et produkt, en tjeneste, en løsning, et innspill, annet? Spesifiser: Innspill til ny arbeidsprosjekt/prøveprosjekt
  • Hva er det innovative? Mer tilpasning til individet, og samtidigheten i bistanden/oppfølging. Mer fleksibilitet ift rollene vi er i, og erkjenne at vi må jobbe samtidig med andre enheter for å lykkes med vårt mål. Legge bort grenseoppgangene mellom roller/oppgaver, og være fleksible utifra hva som er behovet til individ/arbeidsgiver. Bedre resultater med de ressursene vi har i dag.
  • Hva har gruppa identifisert av muligheter/hinder? Muligheter: kjennskap til tiltakene/virkemidlene og de verktøyene de ulike enhetene har. Hinder: økonomi/ressurser. Tid til å være fleksibel og drive god oppfølging over tid. Mulig risiko er at ikke alle aktørene vil være med.
  • Hvilke interessenter bør involveres? Behandler innen helse, NAV-kontor, arbeidsgivere, Arbeidslivssenter, koordinerende enhet. Rehabiliteringsinstitusjon og hjelpemiddelsentralen kan også involveres der det er hensiktsmessig.
  • For hvem skaper resultatet verdi? Alle involverte, spesielt for den det gjelder og arbeidsgiver

 

Videre arbeid med utfordringen (neste skritt):  

- Deltakerne holder kontakten og oppdaterer hverandre på fremdrift. 

- NAV Arbeidslivssenter Akershus tar alle innspill med seg tilbake og vil igangsette et prosjekt i tråd med dette arbeidet i nær fremtid

- Idrettens Helsesenter tar NAV Arbeidslivssenter Oslo og NAV Arbeidslivssenter Akershus for videre samarbeid

 

Kommentarer fra gruppa:

Type innhold: 

like0