Gruppe 5: Rapport for utfordringsgruppene

Rapport for utfordringsgruppene

 

Gruppenr: 5

 

Tittel (skriv en ny, kort og beskrivende tittel på 10-15 ord):

Å få  alle aktørene til å jobbe samtidig (slik at det ikke blir ”huller” når stafettpinnen overleveres)

Deltakere og aktørroller i gruppa:

Fra Sykehuset Telemark: Caroline Torskog (enhetsleder ), Line Fornebo (NAV/arbeidskonsulent), Kjetil Flaatten (lege), Gro E. Aasland (seksjonsleder). Fra Frisk Bris, Bamble kommune: Henning Weider (leder). Fra Skien kommune: Vegard Høgli (kommuneoverlege). Fra Sykehuset Telemark/Grenlandskommunene: Hege Holmern (samhandlingskoordinator). Fra NAV Arbeidslivssenter Telemark: Turid Bolstad (psykolog). Fra Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering: Astrid Kvaal (forsker).

Beskriv problemet:

Gruppa, som er sammensatt på initiativ fra Arbeidsrettet poliklinikk ved Sykehuset Telemark, hadde denne utfordringen som utgangspunkt: Hvordan skape linking mellom spesialisthelsetjenesten og de lokale aktørene? Bakgrunnen var Arbeidsrettet poliklinikks erfaringer med at det ofte er utfordrende å finne lokale/kommunale tilbud som kan overta ”stafettpinnen” etter at 3 måneders oppfølging ved poliklinikken er avsluttet.

Utfordringen ble omformet til dette ønskede resultatet: At alle aktørene jobber samtidig (slik at det ikke blir ”huller” når stafettpinnen overleveres)

Resultat (fra gruppas arbeid):

 I løpet av prosessen endret fokuset seg fra å etterlyse hvem som kan overta en stafettpinne til å bli mer opptatt av hvordan å styrke Arbeidsrettet poliklinikks egen koordinerende funksjon.  Bevisstheten om å bidra til styrke individet (aktørfokus) og unngå å opprettholde et ”hjelpe-syndrom” ble også et viktig tema.

Konkretisering av resultatet

 • Type resultat: Er det en ny arbeidsprosess, et produkt, en tjeneste, en løsning, et innspill, annet? Spesifiser:
 • Hva er det innovative?
 • Hva har gruppa identifisert av muligheter/hinder?
 • Hvilke interessenter bør involveres?
 • For hvem skaper resultatet verdi?

Bli mer kreative i valg av samarbeidspartnere, f.eks frisklivssentralene, samhandlingskoordinatorer, IA-rådgivere. Viktigheten av å utrede både sykdomsstatus og den enkeltes ressurser.  Etterspørre pasientenes opplevelse av tilbudet. Behovet for å utvikle felles metodisk grunnlag internt ved poliklinikken, der også de samtidige rollene som ekspert og veileder også klargjøres.

Videre arbeid med utfordringen (neste skritt):

 • Arbeidsrettet poliklinikk tar initiativ til at gruppa møtest igjen om et par uker for å oppsummere resultatene og diskutere nye muligheter for samhandling.

 • Arbeidsrettet poliklinikk inviteres til møte med ”Arbeidsgruppe for samhandling” 3.2. (kontaktperson Hege Holmern)

 • Samhandlingskoordinatoren i Grenlandskommunene gir Arbeidsrettet poliklinikk en samlet oversikt over frisklivssentraler og koordinerende enheter i hele Telemark.

 • Arbeidsrettet poliklinikk etablerer/gjenoppretter intern møtestruktur og klargjør team-og fagroller.

 • Jevnlig internundervisning innføres i samarbeid med andre poliklinikker ved STHF, der både interne og eksterne har innlegg.

 • Mulighet for veiledning fra Arbeidslivssenteret undersøkes.

Kommentarer fra gruppa:

Trust your good wine. You can always be better – that’s training for years.

Å skynde seg Iangsomt

 

Type innhold: 

like0