Sue Funnel & Patricia Rogers (2011) Purposeful Program Theory: Effective Use of Theories of Change and Logic Models

Mellem gode intentioner og gode resultater ligger en program teori - som er mere end en opgaveliste. En program teori er en visualisering af hvad der er nødvendigt at gøre for at opnå de ønskede resultater. Program teorier ekspliciterer de antagelser der ligger bag den måde pågaveløsningen ønskes håndteret på. En sådan forståelse kan understøtte organisationer i at forstå hvordan den ønskede virkning af en indsats opnås, og hvad der skal til for at forbedre performance.

Open Space-metoden – den lärande organisation i praksis?

Toril Dales bilde

Sempler, M, (2007). Mastergradsoppgave i voksenpedagogikk. Universitetet i Tromsø

Semplers fokus er kritisk til å vurdere nytten av å bruke Open Space - metoden som verktøy for læring og utvikling, sett i lys av teorier om å utvikle arbeidsplasser gjennom læring. den overordnede problemstillingen er : i hvilken grad, og på hvilken måte, støtter en Open Space - workshop deltakernes og organisasjonens læring og utvikling?

Innovasjon som kollektiv prestasjon

Toril Dales bilde

Aasen, Tone Merethe; Amundsen, Oscar. (2013) Innovation som kollektiv prestation. Studentlitteratur. 2013. ISBN 9789144083209.

Boka er et forskningsbasert bidrag til en beskrivelse og utvikling av innovasjonsfeltet. Temaet er belyst fra flere fagområder og er bygd opp rundt spørsmålene: Hva er innovasjon? Hvordan skjer innvasjonen i orgainsasjoner? Hvordan kan innovasjon ledes? Det er lagt vekt på at innovasjon er en kollektiv prestasjon. Har litteraturliste og register
9788205409552 

The leader as a facilitator of learning at work - A study of learning‐oriented leadership in two industrial firms

Toril Dales bilde

Andreas Wallo (2008) ; Linköping Studies in Arts and Science No. 461, Linköping Studies in Behavioural Science No. 137, Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning

Doktorgradsavhandling med fokus på lederen som fasilitator for læring på arbeidsplassen. Studiens mål er å øke kunnskapsen om ledelsens betydning i forhold til medarbeidernes læring og utvikling av arbeidsplassene.

Abonner på RSS - Annet